SAREKINWEEK

Entiteak izena emateko eskaera
Solicitud de inscripción de entidades

Plazo maximo : -----Entitatearen izena / Nombre de la entidad
Kontaktuaren izen-abizenak / Nombre y apellidos del contacto
Telefonoa / Telefono
E-Posta / E-Mail
Zein motako iharduera proposatzen da / Que tipo de actividad se propone
Porposatzen den jardunaldi, hitzaldi edo tailerraren edukien laburpena / Resumen del contenido de la jornada, conferencia o taller que desea impartir
Informazio gehiago / Información adicional
 
Arduraduna Asociación de apoyo al desarrollo empresarial DEMA ENPRESA GARAPENA de Barakaldo.
Helburua eta legitimazioa Bildutako datuak beharrezkoak dira jardunaldiko kudeaketa, programa, jarduketa eta ekitaldiei buruzko informazioa kudeatzeko eta bidaltzeko, betiere Dema Elkartearen helburu soziala aintzat hartuz. Programa/Ekitaldira bertaratzen direnei jakinarazten zaie argazkiak eta bideoak egingo direla Demak antolatutako programen kudeaketaren eremuan. Multimediako edukiak Demaren webgunean, sare sozialetan, foiletoetan eta komunikabideetan argitaratu ahalko dira.
Hartzaileak Ez zaie daturik ematen hirugarrengoei.
Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, horien aurka egiteko edota ezeztatzeko eskubideak egikaritzeko,idatziz hona jo behar da: Dema. K/ Fanderia 2, Barakaldo 48901 – Bizkaia, edo mailetik info@dema.eus betiere nortasuna egiaztatuz.
Responsable Asociación de apoyo al desarrollo empresarial DEMA ENPRESA GARAPENA de Barakaldo.
Finalidad y legitimación La gestión de la jornada, así como el posterior envío de información relativa a programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación Dema. Se informa a los asistentes al programa/evento de que se podrán realizar fotografías y vídeos en el ámbito de la gestión de los programas organizados por Dema.Los contenidos multimedia podrán ser publicados en la página web, redes sociales de Dema, folletos y medios de comunicación.
Personas Destinatarias No se ceden datos a terceros.
Derechos Puede acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios por escrito ante: Dema C/ Fanderia 2 de Barakaldo – 48901 – Bizkaia, o por mail a info@dema.eus, acreditando su identidad.